Garland

A Journey of Floral Poetry
การเดินทางของความหมายที่ดี

พวงมาลัยถือเป็นสิ่งมงคลของคนไทย ที่ถูกใช้เพื่อแสดงความเคารพ
ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ญาติผู้ใหญ่ ด้วยกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
อันเกิดจากการร้อยเรียงของดอกไม้นานาชนิด
ทำให้เกิดกลิ่นที่หอมลึก สดชื่น ผ่อนคลาย และเกิดเป็นความหมายของสิ่งที่ดี

Garland

A Journey of Floral Poetry
การเดินทางของความหมายที่ดี

พวงมาลัยถือเป็นสิ่งมงคลของคนไทย ที่ถูกใช้เพื่อแสดงความเคารพ
ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ญาติผู้ใหญ่ ด้วยกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
อันเกิดจากการร้อยเรียงของดอกไม้นานาชนิด
ทำให้เกิดกลิ่นที่หอมลึก สดชื่น ผ่อนคลาย และเกิดเป็นความหมายของสิ่งที่ดี


Back to top

Back to top