Muddy Buffalo

A Journey in a Rice Field
การเดินทางของชีวิตในท้องทุ่ง

กลิ่นของใบไม้กับผืนดินที่โอบอุ้มความชุ่มฉ่ำของธารน้ำ
ถูกผสมจากการบรรเลงไปตามจังหวะของเหล่าควายน้อยใหญ่
คลุกเคล้านำพาให้เกิดกลิ่นใหม่ที่ชัดเจน เข้มข้น
จากความมีชีวิตชีวาในทุกย่างก้าวของผืนทุ่งกว้าง
อย่างมีเอกลักษณ์ในแบบของไทย

Muddy Buffalo

A Journey in a Rice Field
การเดินทางของชีวิตในท้องทุ่ง

กลิ่นของใบไม้กับผืนดินที่โอบอุ้มความชุ่มฉ่ำของธารน้ำ
ถูกผสมจากการบรรเลงไปตามจังหวะของเหล่าควายน้อยใหญ่
คลุกเคล้านำพาให้เกิดกลิ่นใหม่ที่ชัดเจน เข้มข้น
จากความมีชีวิตชีวาในทุกย่างก้าวของผืนทุ่งกว้าง
อย่างมีเอกลักษณ์ในแบบของไทย

Muddy Buffalo
Eau De Toilette

50 มล.

Back to top

Back to top